Živnostníci pozor! Pokuta za nesprávny VS či ŠS je likvidačná

Dalito.sk/foto: archív Dalito.sk

Sociálna poisťovňa (SP) v týchto dňoch rozposiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám oznámenie o zmene vymeriavacieho základu odvodovej povinnosti v roku 2022. Robí tak každý rok. V liste sa nielen živnostník (SZČO) dozvie, koľko je v povinný mesačne platiť do nemocenského a dôchodkového fondu. Živnostníci dostanú spolu 174 327 oznámení listom prostredníctvom pošty alebo ďalších 21 511 kusov elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku.

V oznámení živnostníkom pripomína aj ich variabilný symbol (VS) a špecifický symbol (ŠS), ktoré musia používať pri jednorazových platbách prevodom aj v hotovosti, či formou trvalého príkazu.  

„Za porušenie povinnosti identifikovať platbu VS a ŠS môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 eura. Rovnako je povinnosťou identifikovať platby VS a ŠS aj pri pokutách a penále,“ upozorňuje SP v oznámení.

Zákon “preklep” nepozná

Pokuta takmer 17 tisíc eur pre chybu, ktorá nemusí byť úmyselná môže živnostníka zničiť a dostať na hranicu chudoby. Pri živnostenskom liste totiž ručí aj svojim majetkom. Zákon o sociálnom poistení pritom nerozlišuje, či ide o chybu úmyselnú, alebo z nepozornosti.

„Výšku maximálnej pokuty určuje zákon a nie Sociálna poisťovňa. SP má samozrejme možnosť uložiť pokutu aj v nižšej sume, ako je jej maximálna výška. Štatistika, jednoznačne potvrdzuje, že pri tejto povinnosti nesiaha po možnosti ukladať vysoké pokuty,“ uviedla pre Dalito.sk Zuzana Dvoráková, poverená riadením tlačového odboru Sociálnej poisťovne.

Najvyššie pokuty za nesprávne uvedený VS alebo ŠS udelila SP v pandemickom roku 2021. Oproti roku 2019 ich zvýšila o 39%. Rok 2021 však bol rokom, kedy takýchto pokút udelili najmenej za tri roky.

Priemerné pokuty SP za nesprávny VS a ŠS:

ROKPOČETPOKUTY
20191738 eur
20201333,50 eur
2021452,80 eur
zdroj: SP

SP tvrdí, že si uvedomuje, že výška maximálnej pokuty je pre fyzickú osobu vysoká. „SP preto starostlivo zvažuje udelenie každej pokuty. Treba však dodať, že pokiaľ odvádzateľ dlhodobo so SP nespolupracuje, nereaguje na jej výzvy, jeho nečinnosťou sú obmedzené práva platiteľov poistného (napr. zamestnávateľ nepredkladá výkazy poistného a SP nevie jednoznačne vypočítať dávky jeho zamestnancovi), pristúpi aj k pokutám vo vyššej sume,“ reagovala na rozdávanie pokút Zuzana Dvoráková. Upozornila, že v praxi pokuty zvyčajne ukladajú, ak odvádzateľ aj napriek upozorneniu nereaguje a povinnosti si neplní. O pokute SP vydá vždy rozhodnutie, voči ktorému sa môže odvolať.

Chyby zaťažujú úradníkov

„Uviesť správny VS a ŠS je nielen povinnosťou odvádzateľa podľa zákona, ale je to veľmi dôležité preto, aby SP vedela správne identifikovať platiteľa a jeho platbu (čo platí, za aké obdobie). Pri mimoriadne veľkom množstve platieb, ktorý prijíma, je pri neúplných alebo nesprávnych údajoch problematické spárovať platbu s odvádzateľom. Riešenie týchto platieb si vyžaduje čas a manuálnu prácu ďalších zamestnancov SP. V praxi to znamená aj to, že pre nesprávne uvedené údaje sa odvádzateľ môže medzitým ocitnúť na zozname dlžníkov,“ upozorňuje zástupkyňa SP.

Počet živnostníkov na Slovensku dosiahol tohto roku rekordné číslo. Momentálne ich je takmer pol milióna. Počas pandémie sa ich počet iba v minulom roku zvýšil o takmer 21 tisíc, čo je najviac od roku 2017.

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným problémom, pri platbách používajte nasledovné ŠS: (zdroj: SP)

pri platení poistného uvádzajte obdobie (číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka), za ktoré sa poistné platí, v tvare MMRRRR (napr. október 2022 je v tvare 102022) alebo v tvare RRRRMM (napr. október 2022 je v tvare 202210),

 • ak uhrádzate poistné trvalým príkazom, ŠS uvádzajte v tvare 88. Ak poistné so ŠS 88 bude uhradené do 8. dňa kalendárneho mesiaca, platba bude zaevidovaná na obdobie predchádzajúceho mesiaca (napr. platba zaplatená od 9. októbra 2022 do 8. novembra 2022 bude zaevidovaná na obdobie október 2022). Ak 8. deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň a pravidlo priradenia platby uvedené v predchádzajúcej vete platí rovnako,

• pri platení poistného, penále alebo pokuty predpísaných rozhodnutím Sociálnej poisťovne, uvádzajte ŠS uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)