Briti žiadajú o české občianstvo

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - fotofan1
DALITO -

Pre mnohých Britov je mimoriadne dôležité, aby aj po brexite ostali občanmi Európskej únie. Iba o české občianstvo si od britského referenda o brexite ku koncu januára zažiadalo 166 Britov.

Najväčší záujem zaznamenali u susedov v minulom roku, kedy miestne ministerstvo vnútra zaregistrovalo 64 žiadostí. Oproti roku 2018 tak u susedov vzrástol počet Britov o 23 žiadostí.  Od referenda o brexite v júli 2016 sa záujem o český pas až strojnásobil.

Dalito.sk sa obrátilo na Ministerstvo vnútra ČR s otázkami, ohľadom aktuálneho záujmu britských občanov o české občianstvo v súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie. Hovorca ministerstva Adam Rözler ich redakcii zaslal ešte 13. februára, ale pre nástup koronavírusovej pandémie ich zverejňujeme až dnes.

V súvislosti s brexitom, zaznamenali ste zvýšený záujem Britov o české občianstvo? Prípadne opačne, majú aj Česi záujem o britské?

Počty podaných žádostí britských státních občanů o udělení státního občanství České republiky od roku 2015 do ledna 2020.

[table id=22 /]

Ministerstvo vnitra nemůže sdělit, jaký je zájem českých státních občanů o vzdání se českého státního občanství za účelem udělení státního občanství Velké Británie. V této souvislosti však z věcného hlediska sdělujeme, že Ministerstvu vnitra je z jeho úřední činnosti známo, že britský právní řád je založen na principu umožnění existence dvojího státního občanství a z toho vyplývá, že v rámci udělování britského státního občanství není vyžadováno pozbytí dosavadního státního občanství osoby, která o udělení britského státního občanství žádá. Čeští státní občané žádající o udělení britského státního občanství tak nemusejí v této souvislosti činit prohlášení o vzdání se českého státního občanství podle § 40 zákona o státním občanství České republiky.

Ako vlastne britský občan môže získať občianstvo ČR a naopak, ako sa ho môže vzdať Čech a prijať iné?

Pokud chce britský státní občan nabýt české státní občanství udělením, musí v rámci správního řízení vedeného o jeho žádosti prokázat splnění zákonem stanovených podmínek zakotvených v § 13 a § 14 zákona č. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů (případně musí být tyto podmínky žadateli Ministerstvem vnitra prominuty, pokud zákon jejich prominutí umožňuje).

 Jedná se o následující podmínky:

žadatel, britský státní občan, musí mít ke dni podání žádosti povolen trvalý pobyt v České republice po dobu 3 let, nebo má povolen trvalý pobyt po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let,

musí se po tuto dobu skutečně převážně zdržovat na území České republiky,

musí být trestně bezúhonný,

musí prokázat znalost českého jazyka,

musí prokázat znalost českých reálií,

musí prokázat, že neporušuje veřejnoprávní povinnosti v České republice,

musí prokázat zdroje a výši svých příjmů,

nesmí být závislý na sociálních dávkách.

Žadatel dále nesmí ohrožovat bezpečnost státu a musí být integrován do české společnosti, a to zejm. z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního.

Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.

 S jednotlivými podmínkami pro udělení českého státního občanství, stejně jako s procesním postupem ve věci udělování českého státního občanství, se můžete seznámit na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx .

Co se týče toho, jakým způsobem mohou čeští státní občané pozbýt české státní občanství, sdělujeme, že zákon o státním občanství České republiky umožňuje v současné době pozbytí státního občanství České republiky pouze jedním způsobem, a to na základě projevu vůle českého státního občana učiněného formou prohlášení o vzdání se státního občanství. Státní občan České republiky, který učiní prohlášení o vzdání se státního občanství, musí dle § 40 odst. 1 zákona o státním občanství České republiky splňovat současně tyto podmínky:

a)       trvale se zdržuje v cizině,

b)      není v České republice přihlášen k trvalému pobytu,

c)       je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

I o prohlášení o vzdání se státního občanství se dozvíte více na webových stránkách Ministerstva vnitra, kde je podán podrobný výklad týkající se tohoto institutu https://www.mvcr.cz/clanek/pozbyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx

Za posledných 5 rokov, o koľko občanov  ČR prišlo a naopak, aké národnosti o české občianstvo žiadali celkovo?

V letech 2015 až 2019 pozbylo české státní občanství na základě učiněného prohlášení celkem 315 fyzických osob.

Počet žadatelů o udělení českého státního občanství za období let 2015 až 2019, a to podle dosavadního státního občanství žadatelů.

[table id=21 /]