Dynamický investičný fond, ktorý získal ocenenie TOP FOND 2022

PR -

V súťaži Top Fond Slovakia 2022 organizovanej Slovenskou asociáciou správcovských spoločností a Vydavateľstvom MAFRA Slovakia získal investičný fond UNIQA Selection Opportunities ocenenie v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy. 

Fond UNIQA Selection Opportunities sa stal v tejto kategórii víťazom ako fond s najlepším výnosom a rizikom na Slovensku, čím potvrdil svoju dlhodobo silnú pozíciu. Fond bol otvorený v roku 2008 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 78 mil. EUR. Jeho priemerná výkonnosť za posledných 5 rokov bola 3,94% ročne (k 31.1.2023).

Z ocenenia máme veľkú radosť. Aj keď v dnešnej neľahkej dobe vyvoláva téma investovania viac otázok, sme presvedčení o tom, že pravidelne investovanie a to hlavne do dynamických fondov je aj napriek dnešnej situácii veľmi vhodným riešením zabezpečenia sa v budúcnosti. A náš UNIQA Selection Opportunities Fond takýmto riešením rozhodne je,“ komentoval ocenenie člen predstavenstva UNIQA pre bankopoistenie Peter Socha.

Celkový objem spravovaných prostriedkov UNIQA Selection Opportunities presahuje 78 mil. EUR a dá sa do neho investovať suma už od 16 EUR. Fond ponúka investovanie nad rámec tradičnej distribúcie akcií a dlhopisov, čím poskytuje lepší manévrovací priestor v búrlivých vodách kapitálových trhov (relatívne nízka volatilita hodnoty investície napriek pomerne dynamickejšej štruktúre aktív). Umožňuje tiež dostupnosť inak ťažko prístupných alternatívnych aktív vrátane vyššieho podielu investícií do zlata a drahých kovov (nad 10 %) a využíva aj pridanej hodnoty rôznych špeciálnych dlhopisových stratégií, ako je napr. high yield alebo inflačné dlhopisy.

________________________________________________________________________________

Podielové listy fondov UNIQA sú na území Slovenskej republiky vydávané prostredníctvom jej organizačnej zložky UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko.

UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B; UNIQA linka +421 232 600 100; e-mail: info@uniqa.sk; www.uniqa.sk.

Upozornenie pre investorov: Dokument má výlučne informatívny charakter a nemusí byť z pohľadu cieľového trhu vhodný pre každého klienta. Pred investovaním sa preto dôkladne oboznámte s podrobnými informáciami o produkte, ktoré sú uvedené v Dokumente s kľúčovými informáciami a ďalších dokumentoch dostupných na internetových stránkach www.uniqa.sk, príp. v listinnej podobe na vyžiadanie. Hodnota investície do podielových fondov môže kolísať a návratnosť investovanej sumy nie je zaručená. Minulá výkonnosť fondov nezaručuje výkonnosť budúcu.