Rodičovský dôchodok: najčastejšie otázky a odpovede II.

ilustračné foto: pixabay.com-stevepb
DALITO -

Sociálna poisťovňa pripravila na základe otázok aj Dalito.sk prehľad najčastejších otázok a odpovedí k téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus). Prvú časť zverejnila ešte 16. novembra 2022, kedy odpovedala na otázky nielen médií, ale aj na základe podnetov svojich poistencov.

Najčastejšie otázky a odpovede k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus) doplnila Sociálna poisťovňa (SP) o ďalšie, ktoré sa v centrále kopia práve od klientov SP.

Rodičovský dôchodok (otázky a odpovede – aktualizované a doplnené k 18. januáru 2023):

Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým náhradným rodičom (napr. od narodenia do 10 rokov starej matke a starému otcovi a od 11-18 rokov tete a strýkovi) a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám? Bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa?

Áno, dieťa môže dať súhlas aj 4 osobám. Áno, bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa.

Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, akým spôsobom to mám nahlásiť?

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný/respektíve nemá byť priznaný môže urobiť len oprávnená osoba – dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak majú rodičia 4 pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých 4 detí.

Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

Môžem prispievať na rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka 2021?

Áno, stačí ak bolo dieťa v roku 2021 poistené len jeden deň.

V prípade iba jedného žijúceho rodiča, môže mu dieťa určiť celé 3%?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Ak bolo dieťa určité obdobie v starostlivosti rodičov, následne zverené náhradným rodičom (napr. starým rodičom, príbuzným) a potom pestúnom, resp. osvojené, akým podielom sa rodičovský dôchodok rozdelí, ak dieťa neprejaví vôľu neposkytnúť rodičovský dôchodok rodičom a má záujem, aby bol vyplatený všetkým, v ktorých starostlivosti počas nezaopatrenosti bol?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Ak dieťa za základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi?

Nie, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.

Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Ak som jediné dieťa a súhlasím s rodičovským dôchodkom, tento sa medzi obidvoch rodičov automaticky rozdelí na polovice?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov pre jedného rodiča.

Môže prispievať mojim rodičom aj manžel, nakoľko mu už nežijú rodičia a má vyšší príjem?

Nie, právna úprava uvedené neumožňuje.

Môžem prispievať rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku?

Rodičovi, ktorý poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)