V Prahe vyhnali na pašu stáda hovädzieho dobytka, oviec a kôz

Pastva v Divoké Šárce, projekt zahájil pražský magistrát v roku 2000/foto: magistrát hl.m. Prahy
DALITO -

V Prahe opäť na vybrané pastviny vyháňajú stáda dobytka. Pre tento rok je pripravená riadená pastva pomocou dvoch stád hovädzieho dobytka i štyroch zmiešaných stád oviec a kôz. Hlavné mesto Českej republiky tak zaisťuje na obzvlášť chránených územiach metropoly šetrné obhospodarovanie svojich pozemkov. Vďaka pastve, ktorú v metropole obnovili v roku 2000, sa darí v týchto lokalitách udržať druhovú pestrosť. Pražania môžu už teraz zvieratá pozorovať napríklad v Obore Hviezda, čoskoro ďalšie pribudnú aj v Prokopskom a Šáreckom údolí alebo napríklad pri sídlisku Kamýk.

„Šetrné obhospodarovanie mestských poľnohospodárskych pozemkov je skvelý spôsob, ako vrátiť krajine jej prirodzený ráz. Tu sa ukazuje, že tradičný spôsob starostlivosti o krajinu často býva ten najlepší možný. Dostali sa ku mne aj reakcie verejnosti, pre ktoré bolo stretnutie so stádom oviec počas prechádzky príjemným prekvapením a spestrením a niektorí ľudia chodia stáda pozorovať cielene ako súčasť víkendového relaxu. Je dobre, že Praha tento spôsob starostlivosti o pastviny znova berie za svoj a po dvadsiatich rokoch obnovenej praxe už môžeme hovoriť aj o obnovenej tradícii,“ hovorí námestníčka primátora hl. m. Prahy pre životné prostredie a klimatický plán Jana Komrsková.

Animal welfare

„Rovnováha v prírode je veľmi krehká. Preto som rád, že sme sa v Prahe vydali touto šetrnou cestou pastierskeho hospodárenia na svojich pozemkoch. Praha je plná malebných prírodných lokalít a veľmi chránených území. Od jari do jesene na vybraných pastvinách nájdu svoj domov aj stáda oviec a kôz. Vďaka ich prítomnosti sa potom v týchto lokalitách darí udržiavať a obnovovať druhovú pestrosť rastlín i živočíchov, o ktorú sme v minulosti prišli,“ uvádza Jiří Pospíšil, námestník primátora hl. m. Prahy pre kultúru, ktorý má vo svojej gescii aj oblasť starostlivosti o zvieratá (animal welfare).

Pastva dvoma stádami hovädzieho dobytka sa už začala. Jedno stádo sa pohybuje v suchom poldre Čihadla medzi štvrťami Kyje a Dolní Počernice. Druhé sa bude presúvať po vybraných lúkach v oblasti Šeberova, Čimíc, Lipencov alebo Šáreckého údolia. Svoju tohtoročnú púť však začalo v Obore Hviezda, kde je v súčasnosti k videniu.

Obe stáda hovädzieho dobytka tak začali vypásať pražské lokality ešte koncom apríla, pastva zmiešanými stádami oviec a kôz bude pokračovať v priebehu mája. Všetky stáda naopak skončia s výpasom na prelome októbra a novembra.

Výberové konania

Pastvu každoročne zaisťujú dodávatelia, ktorí vyhrali výberové konania. Spravidla sa jedná o súkromných poľnohospodárov. Za pastvu hovädzieho dobytka tento rok Praha zaplatí necelý milión korún. „Pastva oviec a kôz sa v súčasnej dobe súťaží a nie je tak známa jej tohtoročná cena. V minulom roku však vyšla na milión korún,“ upozornil pre Dalito.sk hovorca mesta Vít Hofman.

Pastva oviec a kôz sa uskutočňuje predovšetkým v obzvlášť chránených územiach v Prahe kontinuálne už od roku 2000. Pastva hovädzieho dobytka od roku 2012. Metropola tým nadväzuje na prerušenú tradíciu. Pastva na území dnešnej Prahy patrí medzi historické spôsoby obhospodarovania nielen stepí, ale aj vlhkých lúk. Kontinuita bola naposledy na dlhšiu dobu prerušená po druhej svetovej vojne. Potom, čo sa po vojne prestali predtým pasené lokality vypásať, začali degradovať v zmysle straty druhovej pestrosti.

Celá veda

Zvieratá odstraňujú okusom rastlín biomasu a výrazne tak pomáhajú s údržbou predovšetkým horšie prístupných alebo podmáčaných lokalít. Zásadným zmyslom a významným prínosom pastvy v ochrane prírody je narušovanie trávnej mačiny a vytváranie menších či väčších plôšok bez zapojenej vegetácie, ktoré sú vypasené či vydupané na holú pôdu.

Rozrušená trávna mačina umožňuje konkurenčne slabším druhom rastlín, často sa jedná o vzácne druhy, aby na konkrétnej lokalite mohli rásť. Podobne ako u rastlín je na spásané plochy viazaný celý rad bezstavovcov živočíchov. Predovšetkým na stepiach sa vyskytuje mnoho druhov blanokrídleho hmyzu, ktorý hniezdi v zemi. Tento hmyz si ale nedokáže vytvoriť svoje komôrky v pôde, pokiaľ je tu zapojený trávny porast. Obnažené plochy využívajú aj niektorí chrobáci, ktorí tu lovia svoju korisť. Na trus hovädzieho dobytka je zároveň viazaný celý rad bezstavovcov, ktorí sú zase potravou pre niektoré vtáky.

Aby zvieratá každoročne nespásali rovnaké druhy rastlín, menia sa termíny pastvy na jednotlivých lokalitách, prípadne ju hlavné mesto kombinuje s ručným kosením. Pastva nie je na celej ploche jednotlivých lokalít. Vždy sa nechávajú vybrané miesta nespasené.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu alebo aj dve)