Prídu Danko, Glváč a Fico o advokátsku prax?

Dalito.sk/Zdroj: KP NR SR

Zákon o advokácii, Disciplinárny poriadok a aj Advokátsky poriadok myslia aj na situácie, keď sa približne šesť tisíc členov advokátskej komory musí hanbiť za správanie sa svojho kolegu. Nájde sa advokát, ktorý podá podnet na Danka, Glváča či Fica na disciplinárne konanie advokátskej komory? Konať by mohla aj samotná komora, zistilo DALITO. 

Na to, aby advokát mohol vykonávať advokátsku prax na Slovensku, musí byť zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, ktorý má svoje veľmi prísne pravidlá.

Ak ich nedodržiava počas svojho života a praxe, advokátska komora ho môže na podnet iného advokáta, či na vlastný návrh disciplinárne  stíhať, vyškrtnúť zo zoznamu advokátov alebo mu udeliť menší trest, napríklad pokutu alebo verejné napomenutie. Všimlo si v právnych normách DALITO.

Kritériá ukladania disciplinárneho opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SAK § 27 Závažnosť konania disciplinárne obvineného

(1) Pri rozhodovaní o disciplinárnom previnení disciplinárny senát prihliada na závažnosť  onania disciplinárne obvineného.

(2) Závažným konaním disciplinárne obvineného je také konanie, ktoré

a) znižuje dôstojnosť advokácie,

b) poškodilo záujmy klienta,

c) zvýhodnilo advokáta na úkor klienta alebo

d) zvýhodnilo klienta advokáta na úkor iného klienta alebo bývalého klienta.

Zákon o advokácii v § 3 definuje advokáta ako osobu bezúhonnú a spoľahlivú. Spoľahlivým nie je ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia. Vyhlásilo 17.01.2019 vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo v Banskej Bystrici.

“Tým, že ich zľahčuje a trvá na legitimite svojho postupu, vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje našu prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia,” uvádza sa v stanovisku. Podľa UK je to pre všetkých, ktorí svoje učiteľské i vedecké povolanie berú vážne, neakceptovateľné.

Po posledných udalostiach na Slovensku, okolo opísanej rigoróznej práce Andreja Danka, či jeho víkendových vyjadrení v médiách (27.01.2019 TA3: “Ja som legálne titul dostal, legálne ho používam a na mňa nejaká cigánočka z SaS si nebude dovoľovať.”), ktoré majú podľa mnohých advokátov črty hanobenia národa a rasy, tiež „nepresných reakcií“ ohľadom komunikácie podpredsedu NR SR (SMER-SD) Martina Glváča s obvinenou už v prípadoch dvoch vrážd  Alenou Zs., ktorá je obvinená aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, a tiež vážnych pochybností ohľadom odovzdanej právnickej praxe na  Ústavno-právnom výbore NR SR expremiérom Robertom Ficom (SMER-SD), si niektorí  advokáti myslia, že môže dochádzať k porušeniu Zákona o advokácii a Disciplinárneho poriadku tým, že znižujú dôstojnosť advokácie.

JUDr. Martin Glváč, podpredseda NR SR podpredseda Klubu poslancov NR SR za SMER – SD/FOTO TASR – Jakub Kotian

Obrátili sme sa na rešpektovaných právnikov, ktorí pravidelne verejne právne komentujú aj politické dianie na Slovensku. Andrejovi  LeontievoviPetrovi Kubinovi sme položili rovnaké otázky:

1, Je alebo nie je a prečo, správanie sa a “kauza” rigoróznej práce JUDr. Andreja Danka, JUDr. Glvača a zapísanie JUDr. Fica do zoznamu advokátov, dôvodom na disciplinárnu komisiu Slovenskej advokátskej komory (SAK)?

2, SAK má v stanovách disciplinárneho konania uvedené, že z komory môže byť vylúčený ten advokát, ktorý dehonestuje dobré meno a povolanie advokátskej profesie, teda celého advokátskeho stavu. Podľa verejne dostupných reakcií, tieto tri kauzy a najmä pán JUDr. Danko ( aj vďaka zverejnenému rozhodnutiu komisie), degraduje alebo nedegraduje, dehonestuje alebo nedehonestuje povolanie advokátov a prečo?

3, Vy osobne uvažujete, prípadne ste rozhodnutý podať alebo nepodať podnet na disciplinárne konanie voči niektorému  z  týchto troch pánov, každého individuálne,  na vylúčenie z SAK a prečo?

Advokát Andrej Leontiev sa redakcii ospravedlnil s tým, že z časových dôvodov posiela aspoň krátky komentár jeho kolegu, firemného partnera Radovana Palu:

„ Prípad rigoróznej práce pána Danka otvára veľmi citlivú otázku udeľovania neoprávnene získaných titulov a určite by bolo dobre, aby k tomu SAK zaujala stanovisko, pretože to nemusí byť posledný prípad a má vplyv na to, ako je advokátsky stav a jeho vzťah k pravidlám vnímaný verejnosťou.“

Ospravedlnil  sa aj advokát Peter Kubina s tým, že sa momentálne  veľa vyjadruje k otázke výberu ústavných sudcov,  a tak sa nebude k otázkam DALITO v tejto chvíli vyjadrovať.

„Vo všeobecnosti však uvádzam, že dohľad nad etickým správaním advokátov aj mimo výkonu advokácie vykonáva Slovenska advokátska komora. Tá je prostredníctvom svojej revíznej a disciplinárnej komisie schopná vyšetrovať a postihovať neetické konanie advokátov. Revízna komisia pritom môže konať (a často koná) aj ex offo, tj. na základe zverejnených informácii bez toho, aby jej musel niekto podať konkrétny podnet. Preto by som uvedene tri otázky adresoval predovšetkým na SAK.“

Oslovili sme aj Andreja Danka, Martina Glváča a Roberta Fica. S rovnakou otázkou:  

„Neobávajú sa páni , že niektorí z približne 6 tisíc členov komory reálne podá návrh na disciplinárne konanie, prípadne tak urobí sama Slovenská advokátska komora?“

Reakcie politikov Danka, GlváčaFica doplníme hneď, ako ich zašlú.

DALITO oslovilo aj Slovenskú advokátsku komoru (SAK). Okrem počtu doterajších disciplinárnych konaní a čoho sa týkali, nás zaujímalo aj to, či sa komora bude zaoberať aj poslednými kauzami JUDr. Danka, JUDr. Glváča a JUDr. Fica  a či to podľa  jej vedenia je dehonestácia advokátskeho stavu a prečo?

„Dohľad nad riadnym výkonom advokácie patrí k základným úlohám Slovenskej advokátskej komory (SAK). Každý, kto sa domnieva, že niektorý advokát porušuje svoje povinnosti, môže sa so sťažnosťou obrátiť na SAK, ktorá ju prešetrí. Sťažnosť preverí Revízna komisia SAK, ktorá si vyžiada príslušné dokumenty, ako aj vyjadrenia oboch strán a ak dospeje k názoru, že ide o možné porušenie povinností advokáta, podá návrh na disciplinárne konanie voči advokátovi. V takom prípade prebehne disciplinárne konanie (niečo ako súd) voči advokátovi, ktorý môže dostať disciplinárny postih od napomenutia, cez peňažnú pokutu až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Ročne na disciplinárne oddelenie napadne priemerne okolo 100 vecí. Obsah sťažnostného aj disciplinárneho spisu je však neverejný a podlieha mlčanlivosti. Teda pokiaľ  ide o Vaše otázky, v zmysle zákona o advokácii SAK nemôže poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla pre DALITO Alexandra Donevová, hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory.

Dodala, že disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov uložili disciplinárne senáty za posledných 5 rokov v štyroch prípadoch.

Pre advokáta vylúčeného zo SAK to znamená, že už ďalej nie je advokátom a nemôže vykonávať advokátsku činnosť. Môže sa zamestnať (aj ako podnikový právnik napríklad), môže podnikať v inej oblasti, ale nesmie vykonávať advokátsku činnosť.

Častejšie sú však uprednostňované iné druhy sankcií, predovšetkým peňažný trest, ktorým je možné efektívnejšie postihnúť advokáta a regulovať jeho činnosť tak, aby k podobným pochybeniam nedochádzalo. Ak je niekto vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, komora nad ním stráca disciplinárnu právomoc a ďalej nemá oprávnenie kontrolovať jeho činnosť.

Advokát sa má prezentovať predovšetkým svojou prácou a kvalitou poskytovaných služieb a je nám ľúto, ak mimopracovné aktivity niektorých členov komory môžu spochybňovať poctivú prácu ostatných advokátov. V prípade, ak nám bude doručená sťažnosť na ktoréhokoľvek člena komory, Revízna komisia SAK sa ňou bude riadne zaoberať,“ reagovala Donevová.

(zľava) Martin Glváč, Robert Fico a Peter Kažimír-všetci SMER-SD/foto: zdroj FB SMER-SD 18. septembra 2013 ·

Komora má aktuálne zapísaných 5243 advokátov, 852 advokátov s pozastaveným výkonom advokácie a 2246 koncipientov. Ktokoľvek z nich, mimo pozastavených výkonov, môže nespoľahlivého advokáta navrhnúť na disciplinárne konanie a vylúčenie z komory, čím by prišiel o advokátsku prax.

Podrobnejšiu štatistiku SAK spracováva do výročnej správy po rokoch. Sledované obdobia sú od pol roka do ďalšieho pol roka:

od 1. júla 2017 do 30. júna 2018

sťažnostné oddelenie nápad: 476 sťažností, z toho bolo v zmysle rozhodnutí revíznej komisie 53 sťažností dôvodných.

disciplinárne oddelenie: napadlo 65 návrhov na začatie disciplinárneho konania.

od 1. júla 2016 do 30. júna 2017

sťažnostné oddelenie nápad: 440 sťažností, z toho bolo v zmysle rozhodnutí revíznej komisie 60 sťažností dôvodných.

disciplinárne oddelenie: doručených 118 návrhov na začatie disciplinárneho konania

1. júla 2015 do 30. júna 2016

sťažnostné oddelenie nápad: 414 sťažností, z toho bolo v zmysle rozhodnutí revíznej komisie 92 sťažností dôvodných.

disciplinárne oddelenie: 99 návrhov na začatie disciplinárneho konania.

od 1. júla 2013 do 30. júna 2014

sťažnostné oddelenie nápad: 421 sťažností, z toho bolo v zmysle rozhodnutí revíznej komisie 108 sťažností dôvodných.

disciplinárne oddelenie: 110 návrhov na začatie disciplinárneho konania.

1. júla 2013 do 30. júna 2014

sťažnostné oddelenie nápad: 395 sťažností, z toho bolo v zmysle rozhodnutí revíznej komisie 58 sťažností dôvodných.

disciplinárne oddelenie: 91 návrhov na začatie disciplinárneho konania.

Po trinástich dňoch od zverejnenia článku sme sa dňa 11. februára 2019 na advokátsku komoru obrátili opäť:

“Či už alebo či a kedy bude zasadať SAK  k pánovi minimálne Dankovi. Či komora dostala nejaký podnet alebo bude konať sama a kedy alebo nebude konať vôbec?”

Hovorkyňa SAK Alexandra Donevová nás upozornila, že sťažnostné a disciplinárne konanie je neverejné: “Podlieha zákonnej povinnosti mlčanlivosti, preto o nich informácie nepodávame,” uviedla Donevová.

Môže vás zaujať: 

https://www.dalito.sk/uk-danko-hrubo-porusil-zakladne-pravidla-autorskej-etiky-nepriznal/